Βασικοί "μηχανισμοί"

Διατήρηση χαρτοφυλακίου ζωής

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας αναστέλλεται η είσπραξη ασφαλίστρων και η καταβολή ασφαλισμάτων, καθώς και κάθε υφιστάμενη και μελλοντική εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής. Το διάστημα της αναστολής ορίζεται από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας έως και την ημερομηνία παραλαβής του χαρτοφυλακίου ζωής από την ανάδοχη ασφαλιστική εταιρία ή έως την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αποζημίωσης. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβαστεί, ο ανάδοχος διεκπεραιώνει την είσπραξη των ασφαλίστρων και την καταβολή των ασφαλισμάτων που προέκυψαν πριν και κατά το διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρίας έως και την ημερομηνία της παραλαβής του χαρτοφυλακίου ζωής.

Μεταφορά χαρτοφυλακίου

Ο ρόλος του Εγγυητικού ενεργοποιείται με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Το Εγγυητικό προχωράει σε απογραφή των ασφαλισμένων και αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ζωής και της σχετικής ασφαλιστικής τοποθέτησης. Παράλληλα ξεκινάει η διαδικασία εύρεσης αναδόχου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι αφού μελετήσουν τα στοιχεία που θέτει στη διάθεση τους το Εγγυητικό καταθέτουν τις προτάσεις τους, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών. Το Εγγυητικό αξιολογεί την κάθε πρόταση και τους όρους αυτών και επιλέγει την καλύτερη προσφορά με γνώμονα το συμφέρον των ασφαλισμένων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, η οποία εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαδικασία αποζημιώσεων

Εφόσον η διαδικασία εύρεσης αναδόχου παρέλθει άκαρπη ενεργοποιείται η διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων. Το ποσό της απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε συμβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών (εκκρεμών ή πληρωτέων) κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αν υπάρξουν συμβόλαια, των οποίων τα τεχνικά σημειώματα ή οι όροι παραβιάζουν την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία ή αντιβαίνουν στο δημόσιο συμφέρον, το Εγγυητικό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές των όρων αυτών των συμβολαίων.

Στην περίπτωση άρνησης της προτεινόμενης αποζημίωσης ο ασφαλισμένος θα διεκδικήσει αυτή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην νομοθεσία περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 400/1970.