Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Παρακαλούμε πατήστε πάνω στις ερωτήσεις για να διαβάσετε τις απαντήσεις τους.

1. Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν για την προστασία που παρέχει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Εγγυητικό);
Το απαραίτητο, για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού, κεφάλαιο συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά υπέρ αυτού, σε ποσοστό έως 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέλη του Εγγυητικού, και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής. Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από το άρθρο 10 του ν. 3867/2010 και ειδικώς με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. («Π.Δ. της ΤτΕ 2636/24.11.2010, σχετικά με τον υπολογισμό της εισφοράς»)
2. Πότε ενεργοποιούνται οι «μηχανισμοί» του Εγγυητικού;
Οι ενέργειες για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου αρχίζουν από την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας ζωής. Δεδομένου ότι σκοπός του Εγγυητικού είναι πρωτίστως η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής, οι ενέργειες για την αναδοχή είναι άμεσες. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα διαφέρει κατά περίπτωση (π.χ., ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του χαρτοφυλακίου, το πλήθος/ τοποθεσία των υποκαταστημάτων, την ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων) και καθορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διαδικασία μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου δε μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος. Εφόσον το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβαστεί, η ανάδοχη ή οι ανάδοχες ασφαλιστικές εταιρίες υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου. («Απόφαση ΤτΕ για μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας»)
Στην περίπτωση που η διαδικασία εύρεσης αναδόχου παρέλθει άκαρπη, το Εγγυητικό προχωράει σε αποζημίωση των ασφαλισμένων ή δικαιούχων ασφαλίσματος με βάσει τα οριζόμενα στο αρ.7 του νόμου 3867/2010.
3. Μετά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να καταβάλλουν ασφάλιστρα;
Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας αναστέλλεται η είσπραξη ασφαλίστρων έως την ημερομηνία παραλαβής του χαρτοφυλακίου ζωής από τον ανάδοχο. Με την παραλαβή του χαρτοφυλακίου, η ανάδοχη ή οι ανάδοχες ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν την είσπραξη ασφαλίστρων που εκκρεμούν πριν την ημερομηνία ανάκλησης ή είχαν ανασταλεί με την ανάκληση. Στην περίπτωση που η διαδικασία αναδοχής δεν έχει αποτέλεσμα δεν τίθεται θέμα καταβολής ασφαλίστρων.
4. Με ποιο τρόπο υπολογίζεται η αποζημίωση από το Εγγυητικό;
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχος, το Εγγυητικό υπολογίζει τις απαιτήσεις ανά συμβόλαιο ζωής βάσει της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των ειδικών και γενικών όρων του συμβολαίου. Η καταβολή αποζημιώσεων είναι έναντι της αξίας των συμβολαίων ζωής αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εκτός των νοσοκομειακών καλύψεων), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν.3867/2010.
Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας καταβάλλεται από το Εγγυητικό ως αποζημίωση το ποσό που οφείλεται σύμφωνα με τη σύμβαση και με ανώτατο όριο τα 60.000 €. Για ασφαλίσεις που δεν είχαν λήξει κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, καταβάλλεται ως αποζημίωση η αξία εξαγοράς που η ασφάλιση ζωής είχε κατά την ημερομηνία ανάκλησης, με ανώτατο όριο τα 30.000 €. Για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες είχε ασκηθεί νομίμως το δικαίωμα εξαγοράς, καταβάλλεται ως αποζημίωση η αξία εξαγοράς που η ασφάλιση είχε κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος, με ανώτατο όριο τα 30.000 €.
Απόφαση ΤτΕ για την καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας»)
5. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι αποζημίωσης μετά την ανάρτηση του καταλόγου αποζημίωσης;
Η αναζήτηση γίνεται στο site του Εγγυητικού εισάγοντας ως κριτήρια αναζήτησης τον αριθμό συμβολαίου και την ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα αναζήτησης εμφανίσει ποσό αποζημίωσης, τότε συμπληρώνεται ηλεκτρονικά Δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου αποζημίωσης και αφού ελεγχθούν τα καταχωρηθέντα στοιχεία τότε εκτυπώνεται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η Δήλωση αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Εγγυητικό συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις οδηγίες και με την κατάλληλη επικύρωση. Αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, το Εγγυητικό δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανές καθυστερήσεις στην καταβολή της αποζημίωσης.
6. Θα υπάρχει ενημέρωση των Δικαιούχων Αποζημίωσης για την παραλαβή των δικαιολογητικών τους από το Εγγυητικό;
Το Εγγυητικό στέλνει, μέσω e-mail, αναφορά παραλαβής των δικαιολογητικών που έστειλε ο Δικαιούχος Αποζημίωσης εφόσον αυτός έχει ενημερώσει για την ηλεκτρονική του διεύθυνση το Εγγυητικό. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν έχει παραληφθεί από το Εγγυητικό ή δεν έχει συμπληρωθεί ακριβώς όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες, τότε ο δικαιούχος αποζημίωσης πρέπει να στείλει εκ νέου τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν. Έως ότου το Εγγυητικό παραλάβει, ορθά συμπληρωμένα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενός συμβολαίου δεν θα προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης για το συμβόλαιο αυτό.
7. Με ποιο τρόπο καταβάλλεται η αποζημίωση;
Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που ο δικαιούχος αποζημίωσης έχει δηλώσει στο Εγγυητικό. Το Εγγυητικό δύναται να καταβάλλει την αποζημίωση τμηματικά, καθορίζοντας τους όρους και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών.
8. Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση από το Εγγυητικό;
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής και πιστοποίησης των δικαιολογητικών από το Εγγυητικό, θα ανακοινωθεί η προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης.
9. Στην περίπτωση αποζημίωσης από το Εγγυητικό, έχει δικαίωμα ο ασφαλισμένος να αρνηθεί;
Στην περίπτωση άρνησης της προτεινόμενης αποζημίωσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να κινηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην νομοθεσία περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 400/1970.
10. Υπάρχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για τη συγκέντρωση και αποστολή των δικαιολογητικών στο Εγγυητικό;
Η διαδικασία αναζήτησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συγκέντρωσης των αντίστοιχων δικαιολογητικών περιγράφεται αναλυτικά στο site του Εγγυητικού. Το Εγγυητικό δεν έχει ούτε χρησιμοποιεί εκπροσώπους για την επικοινωνία με τους δικαιούχους ή για την συλλογή/ αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης θα πρέπει να ενημερώνονται επίσημα μόνο από τις ανακοινώσεις του Εγγυητικού και πρέπει να απευθύνονται απ’ ευθείας και μόνο στο Εγγυητικό για διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία αποζημίωσης ώστε να αποφευχθεί πιθανή παραπληροφόρησή τους.