Διοίκηση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Πως διοικείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

Η Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του Εγγυητικού και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Συνέλευση των Μελών βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται μέλη που έχουν τουλάχιστον τα 3/5 του συνόλου των ψήφων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συγκεκριμένη απαρτία, στην επανάληψη της συνέλευσης μία εβδομάδα μετά απαιτείται η παρουσία μελών που έχουν τα 2/5 του συνόλου των ψήφων.

Κάθε μέλος διαθέτει στη συνέλευση μία ψήφο ανά 1.000.000 ευρώ της εγγεγραμμένης παραγωγής ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) κλάδου ζωής του προηγούμενου έτους, με στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Τα μέλη που έχουν ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων κατώτερη του ποσού αυτού έχουν μία ψήφο ανεξαρτήτως ποσού.

Η διοίκηση του Εγγυητικού ασκείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών και η θητεία όλων είναι τριετής.